Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Intercalation of carbon nanotubes at the time of fabrication powder composite materials based on a metal matrix

DOI 10.18127/j22250999-201902-03

Keywords:

V.N. Pasovec – Ph.D. (Eng.), Associate Professor, The University of Civil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Minsk, Republic of Belarus)
E-mail: pasovets_v@mail.ru
V.A. Kovtun – Dr.Sc. (Eng.), Professor, The University of Civil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Minsk, Republic of Belarus)
E-mail: vadimkov@yandex.ru


In this article, the results of research of the mechanism for filling the internal cavities of open carbon nanotubes (CNT) with liquid metal were presented. The attractiveness of CNTs for modern materials science has been demonstrated. Analysis of the results of studies on the CNTs intercalation, carried out in various scientific centers, was performed. The issue of CNTs intercalation with metal was considered. Ways of opening CNTs were presented. The mechanism of CNT intercalation during electrocontact sintering of powder composites with metal matrix was described. The condition for the intercalation of the liquid phase of the metal into the internal cavity of a CNT during the electrocontact sintering of the powder system was presented. CNT intercalation technology was introduced. The calculation of the necessary parameters of technological impact was performed. The patterns of the capillary method of filling CNTs with molten metal were studied.

References:
 1. Gleiter H. Nanostructured materials: basic concepts and microstructure // Acta Materialia. 2000. V. 48. Р. 1 – 29.
 2. Alymov M.I. Mekhanicheskiye svoystva nanokristallicheskikh materialov. M.: MIFI, 2004. 32 s.
 3. Alymov M.I., Zelensky V.A. Methods for obtaining and physico-mechanical properties of bulk nanocrystalline materials. M.: MEPhI, 2005. 52 p.
 4. Iijima S. Helical microtubules of graphitic carbon // Nature. 1991. V. 354. P. 56 – 58.
 5. Iijima S., Ichihashi T. Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter // Nature, 1993. V. 363. P. 603 – 605.
 6. Treacy M.M.J., Ebbesen T.W., Gibson J.M. Exceptionally high Young‟s modulus observed for individual carbon nanotubes // Nature, 1996. V. 381. P. 678 – 680.
 7. Kharris P. Uglerodnyye nanotruby i rodstvennyye struktury. Novyye materialy XXI veka. M.: Tekhnosfera, 2003. 336 p.
 8. Pederson M., Broughton J. Nanocapillarity in fullerene tubules // Physical Review Letters, 1992. V. 69. Р. 2689 – 2692.
 9. Yeletskiy A.V. Uglerodnyye nanotrubki // Uspekhi fizicheskikh nauk. 1997. T. 167. № 9. P. 954 – 972.
 10. Ajayan P.M, Iijima S Capillarity-induced filling of carbon nanotubes // Nature. 1993. V.361. Р. 333 – 334.
 11. Ebbesen T.W. Carbon Nanotubes // Annual Review of Materials Science, 1994. V. 24. Р. 235 – 264.
 12. Ebbesen T.W. Carbon nanotubes: preparation and properties // Physics Today. 1996. V. 49. № 6. Р. 26 – 32.
 13. Yeletskiy A.V. Sorbtsionnyye svoystva uglerodnykh nanostruktur // Uspekhi fizicheskikh nauk. 2004. T. 174. № 11. P. 1191 – 1231.
 14. Ebbesen T.W. Wetting, filling and decorating carbon nanotubes // Journal of Physics and Chemistry of Solids. 1996. V. 57. № 6. 8. Р. 951 – 955.
 15. Gulevskiy V.A., Mukhin YU.A., Zharkova V.F., Kalinina O.V. Matrichnyye splavy na osnove medi dlya polucheniya metallografitovykh kompozitsionnykh materialov // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2011. T. 5, № 5. P. 126 – 129.
 16. Tsang S.C., Chen Y.K., Harris P.J.F., Green M.L.H. A simple chemical method of opening and filling carbon nanotubes // Nature. 1994. V. 372. № 10. P. 159 – 162.
 17. Tsang S.C., Davis J.J., Green M.L.H., Hill H.A.O., Leung Y.C., Sadler P.J. Immobilization of small proteins in carbon nanotubes: high-resolution transmission electron microscopy study and catalytic activity // Journal of the Chemical Society, Chemical Communications. 1995. V. 17. Р. 1803 – 1804.
 18. Saito Y., Yoshikawa T., Okuda M., Fujimoto N., Yamamuro S., Wakoh K., Sumiyama K., Suzuki K., Kasuya A., Nishina Y. Iron particles nesting in carbon cages grown by arc discharge // Chemical Physics Letters. 1993. V. 212. № 3–4. Р. 379 – 383.
 19. Prokof'yeva Ye.V. Odnosloynyye uglerodnyye nanotrubki i nekotoryye kompozity na ikh osnove: stroyeniye i elektronnyye svoystva : avtoref. dis. ... kand. fiz.-mat. nauk : 05.27.01. Volgograd. 2010. 23 p.
 20. Monthioux M., Flahaut E., Cleuziou J.P. Hybrid carbon nanotubes: strategy, progress and perspectives // Journal of Materials Research, 2006. V.21. № 11. P. 2774 – 2793.
 21. Dujardin E., Ebbesen T.W., Hiura H., Tanigaki K. Capillarity and wetting of carbon nanotubes // Science. 1994. V. 265. P. 1850 – 1852.
 22. Loiseau A. Study of fullerenes, nanotubes and nanowires by transmission electron microscopy // Fullerene Science and Technology. 1996. V. 4. Р. 1263 – 1277.
 23. Sloan J., Wright D.M., Bailey S., Brown G., York A.P.E., Coleman K.S., Green M.L.H., Sloan J., Wright D.M., Hutchison J.L., Woo H.G. Capillarity and silver nanowire formation observed in single walled carbon nanotubes // Chemical Communications. 1999. № 8. P. 699 – 700.
 24. Corioa P., Santos P., Santosa P.S., Temperini M.L.A., Brar V.W., Pimenta M.A., Dresselhaus M.S. Characterization of single wall carbon nanotubes filled with silver and with chromium compounds // Chemical Physics Letters. 2004. V. 383. № 5. Р. 475 – 480.
 25. Bakshi S.R., Lahiri D., Agarwal A. Carbon nanotube reinforced metal matrix composites / // International Materials Reviews. 2010. V. 55. № 1. P. 41 – 64.
 26. Agarwal A., Bakshi S.R., Lahiri D. Carbon nanotubes reinforced metal matrix composites. Boca Raton: CRC Press, 2011. 295 p.
 27. Monthioux M. Filling single-wall carbon nanotubes // Carbon. 2002. V. 40. № 10. P. 1809 – 1823.
 28. Rakov E.G. Khimiya i primeneniye uglerodnykh nanotrubok // Uspekhi khimii, 2001. T. 70. № 10. S. 934 – 973.
 29. Monthioux M., Smith B.W., Burteaux B., Claye A., Fischer J.E., Luzzi D.E. Sensitivity of single-wall carbon nanotubes to chemical processing: an electron microscopy investigation // Carbon. 2001. V. 39. P. 1251 – 1272.
 30. Govindaraj A., Satishkumar B.C., Nath M., Rao C.N.R. Metal nanowires and intercalated metal layers in single-walled carbon nanotube bundles // Chemistry of Materials. 2000. V. 12. № 1. P. 202 – 205.
 31. Kozlov V.V. Razrabotka osnov tekhnologii novykh metallouglerodnykh nanokompozitov i uglerodnogo nanokristallicheskogo materiala pod deystviyem IK nagreva polimerov: avtoref. dis. ... dokt. tekhn. nauk: 05.27.06. M., 2009. 48 p.
 32. Pasovets V.N., Kovtun V.A., Pleskachevskiy Yu.M. Polucheniye, svoystva i bezopasnost' kompozitov na osnove poroshkovykh metallov i nanostruktrur ugleroda. Gomel': BelGUT, 2011. 200 p.
 33. Kovtun V.A., Pasovets V.N., Pleskachevskiy Yu.M. Metallouglerodnyye kompozitsionnyye poroshkovyye materialy dlya otvetstvennykh uzlov mashin i mekhanizmov. Gomel': BelGUT, 2013. 283 p.
 34. Pasovets V.N., Il'yushchenko A.F., Kovtun V.A., Pleskachevskiy Yu.M. Poroshkovyye nanokompozity tribotekhnicheskogo naznacheniya. Minsk: KII, 2016. 295 p.

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio